Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

slowianecznik
slowianecznik
Reposted fromshakeme shakeme
slowianecznik
Reposted fromshakeme shakeme
slowianecznik
2910 67ed 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapampampam pampampam
slowianecznik
2991 6c2d 500
 Lower Cathedral Lake at dusk
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaPicki91 Picki91
slowianecznik
4357 2d2f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
slowianecznik
1517 66f3 500

90377:

rowena memories by Danielle Nelson

Reposted fromhawke hawke vialentilcia lentilcia
slowianecznik
0653 86bf
Reposted fromunr-eal unr-eal vialentilcia lentilcia

October 08 2018

slowianecznik
Reposted fromshakeme shakeme
slowianecznik
9764 6e0f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
slowianecznik
9770 b717
Reposted fromretro-girl retro-girl
slowianecznik
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaretro-girl retro-girl
slowianecznik
9775 d128 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 02 2018

6281 0831 500
Reposted fromLaraneia Laraneia viajestemdeszczem jestemdeszczem
slowianecznik
slowianecznik
3064 3d4b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemdeszczem jestemdeszczem
slowianecznik
4579 fbd0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
slowianecznik
4577 1d0f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
slowianecznik
4169 c6f1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl