Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

slowianecznik
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viadraia draia
slowianecznik
0428 7c29
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadraia draia
5349 873d
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPicki91 Picki91
slowianecznik
7905 46e3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadzufiasta dzufiasta
slowianecznik
1134 87d7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablack-angel black-angel
slowianecznik
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viajestemdeszczem jestemdeszczem
slowianecznik
1009 532a
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaPicki91 Picki91
slowianecznik
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
Reposted fromchocoway chocoway viaPicki91 Picki91
slowianecznik
2599 9f05
Reposted fromscorpix scorpix viaPicki91 Picki91
slowianecznik
Reposted fromkjn kjn viadzufiasta dzufiasta

February 18 2017

slowianecznik
6214 233d
Reposted frombudas budas viaAmericanlover Americanlover
slowianecznik
4105 c4e8 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaAmericanlover Americanlover
slowianecznik
slowianecznik

July 08 2015

slowianecznik
3732 8cbb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabjureczko bjureczko
slowianecznik
9883 47b4
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabjureczko bjureczko
slowianecznik
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka

July 05 2015

slowianecznik
5675 3a1f
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viatinkaa tinkaa
6472 8f53
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viatinkaa tinkaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl