Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

slowianecznik
9887 805d 500
slowianecznik
7244 85ff
Reposted fromheroes heroes viafatu fatu
slowianecznik
8968 0f05
Reposted fromnaplimak naplimak viaPicki91 Picki91
slowianecznik
9594 7056
Reposted fromzciach zciach viafotofob fotofob
slowianecznik
5496 07d2
Reposted fromhysterie hysterie viafotofob fotofob
slowianecznik
3335 52d3
Reposted fromsarazation sarazation viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
slowianecznik
8849 2e7f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikrokosmos mikrokosmos
3932 d397 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaeternia eternia
6592 45cb 500
Reposted fromtwice twice viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viacinnamomum cinnamomum
slowianecznik
8729 4c37
Reposted fromAgnese Agnese viaCRANE CRANE
3421 4c2f
Reposted fromfreakish freakish viaeternia eternia
slowianecznik
Reposted fromFlau Flau viadraia draia
slowianecznik
slowianecznik
slowianecznik
Reposted fromknwk knwk viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl