Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

slowianecznik
slowianecznik
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
0756 2df0
Reposted fromunco unco viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
4057 02a9 500
Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones
slowianecznik
4435 3da2
Reposted fromepidemic epidemic viajanealicejones janealicejones
slowianecznik
3928 7225
Reposted fromadkagar adkagar viaAmericanlover Americanlover
0484 5910 500

antosstuff:

Malcolm T. Liepke

Reposted fromLittleJack LittleJack
0481 f6ce 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

July 05 2017

7112 232b 500
Reposted fromNanutka Nanutka viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
7067 f295
slowianecznik

May 11 2017

slowianecznik
1793 dda1
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg
slowianecznik
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viasweetnothingg sweetnothingg
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasweetnothingg sweetnothingg
slowianecznik
Reposted fromFlau Flau viasweetnothingg sweetnothingg
5158 e6f4 500
Reposted fromkimik kimik viasweetnothingg sweetnothingg
slowianecznik
2390 3fff 500

lunairi:

::豪雨.The Heavy Rain:: (taken by nose eko)

Reposted frommontak montak viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
Reposted fromFlau Flau viamikrokosmos mikrokosmos
1554 4286 500
Reposted fromlandscape landscape viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl