Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

slowianecznik
2598 d41f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
slowianecznik
slowianecznik
1205 5732
slowianecznik
3854 fe00 500
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi vialekkaprzesada lekkaprzesada
slowianecznik
3647 d0ad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
slowianecznik
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
slowianecznik
2590 d0e5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeattman beattman
slowianecznik
9506 6bc5
Reposted fromnulaine nulaine viacorvax corvax
slowianecznik
4258 1719
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapowidlo powidlo
slowianecznik
slowianecznik
6755 159a 500
Reposted fromnyaako nyaako viapowidlo powidlo
slowianecznik
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapowidlo powidlo
slowianecznik
2397 a608 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapowidlo powidlo
slowianecznik
4968 ec6b 500
Reposted fromPuls Puls viapowidlo powidlo
slowianecznik
3523 7628
Reposted fromretro-girl retro-girl
slowianecznik
Reposted fromshakeme shakeme
slowianecznik
slowianecznik
Reposted fromshakeme shakeme viaczesciczolem czesciczolem
slowianecznik
3171 68f1 500
Reposted frommodalna modalna viagreywolf greywolf
slowianecznik
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl